Optometrie

Staar, hoge oogdruk... oogaandoeningen komen vaak in de winkel van een opticiën aan het licht. De bij het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) aangesloten optiekbedrijven beschikken allen over één (of meer) optometrist(en) die klanten screent op oogaandoeningen, zo ook Brillemans. De OCR-optometrist verwijst zonodig door naar een oogarts. Een OCR-optometrist heeft een afgeronde HBO-opleiding, valt onder de BIG-wet art. 34 en is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Regelmatig volgen de optometristen die zijn aangesloten bij het OCR bijscholing, zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Ondanks het belang van de optometrist, is de optometrie in Nederland nog vrij jong en onbekend. In de meeste Engelstalige landen is het al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In Nederland is de optometrie in het jaar 2000 officieel opgenomen in de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG) en geeft daarmee de HBO-optometrist ook titelbescherming. Vanwege de wachtlijsten in de gezondheidszorg en de toenemende vraag naar goede oogzorg zal de optometrie een steeds grotere rol gaan spelen. Een optometrist levert namelijk oogzorg op maat. Hij/zij doet oogmetingen, spoort afwijkingen en bepaalde ziektes aan het oog op én meet brillen en lenzen aan.

Bij een optometrisch onderzoek ligt de nadruk op het onderzoek van de ogen. Dit gebeurt op verzoek van een collega-opticiën, een huisarts of omdat de klant er zelf om vraagt. De kwaliteit van de ogen wordt onderzocht en er wordt een verband gelegd met de gezondheidsfactoren die een rol spelen bij de ogen en hun functioneren. Veel voorkomende oogziektes als Cataract (Staar) en Glaucoom (hoge oogdruk) worden in kaart gebracht. Als er andere medische aspecten, zoals Diabetes, een rol spelen wordt er in overleg met de huisarts vooralsnog doorverwezen naar het oogziekenhuis. Het OCR heeft hier een speciale versnelde procedure voor in samenwerking met het Oogziekenhuis Rotterdam.

De optometristen binnen het OCR beschikken naast de benodigde kennis en de modernste apparatuur tevens over de voordelen die het OCR-netwerk hun biedt. Er zijn derhalve 7 redenen waarom patiënten bij een OCR-optometrist moeten zijn.

Voordelen OCR-optometristen

1. Samenwerking met het Oogziekenhuis Rotterdam en andere oog- en huisartsen;
2. Hulp bij het verkrijgen van oogzorg op het allerhoogste niveau;
3. Snelle doorverwijzing naar de oogarts (indien nodig);
4. Betrouwbare en objectieve informatie;
5. Deskundig advies;
6. Onafhankelijkheid;
7. Het OCR is er voor u.

Optometristen Collectief Rijnmond (OCR)

Op 8 juni 2004 is het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) opgericht, een samenwerkingsverband van optometristen in de regio Rijnmond. De aangesloten optiekbedrijven hebben met elkaar en met het Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) kwaliteitsafspraken gemaakt, zodat mensen met oogaandoeningen snel en goed geholpen kunnen worden. Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt met andere oog- en huisartsen. Als een individuele optometrist een samenwerkingsverband met het Oogziekenhuis aangaat, na te zijn geschoold en getoetst, kan hij of zij zich aansluiten bij het OCR.

Het OCR is een samenwerkingsverband in de regio Rijnmond, in het kader van het Landelijk Netwerk Oogzorg (LNO). Het OCR heeft als doel om een herkenbare, gemeenschappelijke en geprotocolleerde kwaliteit te waarborgen en als collectief de contacten en samenwerking onderling en met derden te coördineren en te onderhouden. Het OCR heeft een coördinerende functie naar het Oogziekenhuis Rotterdam en andere ziekenhuizen/oogartsen, naar zorgverzekeraars en gerelateerde beroepsgroepen.

Samenspel met huisartsen: beter voor de patiënt

Sinds de invoering van de Wet BIG voor de optometrie, zijn de verantwoordelijkheden voor de optometristen vastgelegd. Daarmee is meteen de basis gelegd en wordt de mogelijkheid gecreëerd voor een uitstekend samenspel tussen de huisartsen en de optometristen. Patiënten met oogklachten komen direct bij de optometrist, of de huisarts verwijst ze door. Vervolgens wordt samen met de huisarts beslist of doorverwijzing noodzakelijk is. De regionale huisartsen zijn zeer content met deze nieuwe vorm van oogzorg in de eerste lijn. De werkelijke meerwaarde ervan is dat het samenspel tussen de wederzijdse kennis van huisarts en optometrist het welzijn van de patiënt aanzienlijk vergroot.

Voor meer informatie over het OCR kunt u de internetsite www.optometristencollectief.nl raadplegen. raadplegen.